Výstavba a modernizace kanalizací a vodovodů

Ukončené

Podporované aktivity

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje prostřednictvím Odboru vodovodů a kanalizací I. Výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci programu 129 410 „Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací III“.

Podporované aktivity: 

Vodovody

 1. Výstavba vodovodů pro veřejnou potřebu včetně souvisejících vodárenských objektů v obcích minimálně pro 50 obyvatel v obcích nebo místních částech do 2 000 obyvatel.
 2. Výstavba a modernizace zařízení ke zkvalitnění technologie úpravy vody, její akumulace a čerpání s cílem zlepšení jakosti nebo dostupnosti pitné vody v obcích do 2 000 obyvatel.

Kanalizace

 1. Výstavba a intenzifikace čistíren odpadních vod (ČOV) v obcích minimálně pro 50 obyvatel, kde po realizaci budou splněny ukazatele jakosti vypouštěné vyčištěné vody stanovené příslušným vodoprávním úřadem. V případě budování nové ČOV musí být v rámci akce zajištěno napojení minimálně 50 % obyvatel obce.
 2. Výstavba hlavních kanalizačních sběračů, kanalizační sítě a souvisejících objektů spojenou s výstavbou ČOV podle předchozího bodu.
 3. Dostavba kanalizačních systémů a souvisejících objektů (vyjma ČOV) minimálně pro 50 obyvatel, za předpokladu, že odpadní vody budou odváděny a následně čištěny na již existující, kapacitní a vyhovující ČOV.
 4. Odstranění volných výustí realizací komplexního opatření řešícího odkanalizování obce nebo místní (městské) části spojené s výstavbou ČOV v obcích minimálně pro 50 obyvatel nebo za předpokladu, že odpadní vody budou odváděny a následně čištěny na již existující, kapacitní a vyhovující ČOV.
 • Obce do 2 000 obyvatel
 • Dobrovolný svazek obcí
 • Vodohospodářské akciové společnosti s více než 90% většinou kapitálové účasti měst a obcí
 • Smlouva o zřízení účtu ČNB
 • Územní rozhodnutí
 • Stavební povolení
 • Situace pozemkové mapy
 • Auditorem potvrzená majetková situace investora
 • Stanovisko vodoprávního úřádu kraje z hlediska souladu řešení akce se zpracovaným PRVKÚK
 • Souhlas vlastníka provozně související infrastruktury

Základní podrobnosti

Výše podpory až 70%

Dotace až

50 mil. Kč

Alokace

1 500 mil. Kč

Příjem žádostí

1. dubna - 30. září 2021

Dotační orgán

Ministerstvo zemědělství

Máte zájem o dotaci?

Nechte nám na sebe kontakt a využijte bezplatné konzultace

Mohlo by Vás zajímat